O nas / Jak przystąpić

O członkostwo w PZPP mogą ubiegać się pracodawcy prawniczy, tj. osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej polegającą na świadczeniu usług prawniczych i zatrudniające pracowników.

Członkowie związku mają prawo do uczestniczenia w pracach związku i jego organów, korzystania ze wsparcia związku w sprawach określonych jego statutem, jak również mają prawo dostępu do wszelkich informacji dotyczących związku i zgłaszania wniosków dotyczących jego działalności.

Szczegółowych informacji dotyczących członkostwa w związku udziela biuro zarządu. Zapraszamy do zapoznania się ze statutem oraz do kontaktu drogą elektroniczną lub telefonicznie:

Statut PZPP

biuro@pracodawcyprawniczy.org.pl

+48226271177.