Polski Związek Pracodawców Prawniczych

Statut Polskiego Związku Pracodawców Prawniczych

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Artykuł 1
 1. Polski Związek Pracodawców Prawniczych, zwany dalej “Związkiem”, jest organizacją pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55, poz. 235 z późn. zm.).
Artykuł 2
 1. Siedzibą Związku jest Warszawa.
 2. Związek prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
 3. Związek może utworzyć lub przystąpić do polskich lub międzynarodowych organizacji, federacji i konfederacji.
 4. Związek może tworzyć przedstawicielstwa zagraniczne.
 5. Związek zostaje założony na czas nieoznaczony.

 

 

PODSTAWOWE CELE I ZADANIA ZWIĄZKU ORAZ SPOSOBY I FORMY ICH REALIZACJI

 

Artykuł 3

Podstawowymi celami Związku są:

 1. reprezentowanie interesów pracodawców prawniczych wobec organów administracji publicznej, samorządów zawodów prawniczych i organizacji prawniczych,
 2. kształtowanie dobrych praktyk związanych z zatrudnieniem w branży prawniczej, oraz
 3. podejmowanie działań na rzecz rozwoju rynku usług prawniczych.

 

Artykuł 4

Do zadań Związku należy w szczególności:

 1. reprezentowanie interesów pracodawców prawniczych,
 2. organizowanie współdziałania pracodawców prawniczych celem realizacji wspólnych celów, oraz
 3. oddziaływanie na kształtowanie ustawodawstwa dotyczącego zawodów prawniczych, w szczególności celem uwzględnienia interesów pracodawców prawniczych.

 

Artykuł 5

Cele i zadania Związku są realizowane przez:

 1. prezentowanie opinii w sprawach związanych z zawodami prawniczymi,
 2. występowanie do organów władzy publicznej, samorządów zawodów prawniczych i organizacji prawniczych w sprawach dotyczących pracodawców prawniczych,
 3. opiniowanie założeń i projektów przepisów prawnych, oraz
 4. organizowanie szkoleń, seminariów, konferencji i innych form wymiany poglądów i doświadczeń.

 

 

CZŁONKOSTWO

 

Artykuł 6
 1. Członkami Związku mogą być pracodawcy prawniczy, przez których rozumie się osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które prowadzą działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej polegającą na świadczeniu usług prawniczych i zatrudniają pracowników.
 2. Przyjęcie w poczet członków Związku następuje poprzez pisemną akceptację zaproszenia wystosowanego przez Związek.

 

Artykuł 7

Członkowie Związku mają prawo do:

 1. uczestniczenia w pracach Związku i jego organów,
 2. korzystania ze wsparcia Związku w sprawach objętych niniejszym statutem,
 3. dostępu do wszelkich informacji dotyczących Związku, oraz
 4. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Związku.

 

Artykuł 8

Członkowie Związku są zobowiązani do:

 1. przestrzegania statutu Związku oraz uchwał i regulaminów przyjętych przez organy Związku,
 2. terminowego uiszczania składek,
 3. udzielania organom Związku informacji niezbędnych dla jego działalności, oraz
 4. udzielania pomocy Związkowi w wykonywaniu zadań statutowych.

 

Artykuł 9
 1. Członkostwo w Związku ustaje w razie:
  1. wystąpienia ze Związku,
  2. rozwiązania Związku,
  3. wykluczenia ze Związku na skutek:
   • działalności członka sprzecznej z celami Związku lub na szkodę Związku,
   • uchylania się od opłacania składek członkowskich przez okres jednego roku,
   • otwarcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości członka Związku.
 2. Oświadczenie o wystąpieniu ze Związku członek składa Zarządowi w formie pisemnej.
 3. Wykluczenie następuje na mocy uchwały Rady, podjętej na wniosek Zarządu większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków.
 4. Od uchwały Rady w sprawie wykluczenia przysługuje odwołanie do Zgromadzenia Ogólnego.
 5. W okresie od podjęcia uchwały przez Radę do podjęcia uchwały przez Zgromadzenie Ogólne, członek jest zawieszony w prawach i obowiązkach.
 6. W związku z ustaniem członkostwa nie przysługuje żadne roszczenie do majątku Związku.

 

 

ORGANY ZWIĄZKU

 

Artykuł 10
 1. Organami Związku są:
  1. Zgromadzenie Ogólne;
  2. Rada; oraz
  3. Zarząd.
 2. Uchwały organów Związku podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, chyba że statut stanowi inaczej.
 3. Wybory i odwoływanie członków organów Związku oraz głosowania w sprawach osobowych dokonywane są w głosowaniu tajnym.

 

Artykuł 11
 1. Zgromadzenie Ogólne jest najwyższym organem Związku.
 2. Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne zwołuje Zarząd raz w roku, do dnia 30 czerwca, powiadamiając o jego terminie, miejscu, propozycji porządku obrad, projektach uchwał oraz sprawozdaniach Zarządu i Rady wszystkich członków Związku listami poleconymi oraz drogą elektroniczną co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem.
 3. Członkowie Związku reprezentowani są na Zgromadzeniu Ogólnym zgodnie z ich sposobem reprezentacji lub przez pełnomocników.
 4. W pierwszym terminie w Zgromadzeniu Ogólnym powinna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie, który może być wyznaczony co najmniej o godzinę później tego samego dnia, Zgromadzenie Ogólne może skutecznie obradować i podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych członków.
 5. Zgromadzenie Ogólne wyraża swoją wolę w formie uchwał.
 6. Zarząd może zwołać Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne w przypadku, gdy uzna to za niezbędne, a zwołuje je w przypadku wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia przez co najmniej połowę członków Rady w terminie dwóch miesięcy od daty wpłynięcia wniosku.
 7. Każdemu członkowi Związku przysługuje jeden głos na Zgromadzeniu Ogólnym.

 

Artykuł 12

Do kompetencji Zgromadzenia Ogólnego należy w szczególności:

 1. wybór członków Rady, przy czym pierwszy skład Rady wybierany jest przez Zgromadzenie Założycielskie,
 2. odwoływanie członków Rady przed upływem kadencji oraz zawieszanie ich w sprawowaniu funkcji z ważnych powodów,
 3. uchwalanie programów i planów działania Związku,
 4. uchwalanie statutu Związku i jego zmian,
 5. uchwalanie regulaminu Zgromadzenia Ogólnego i jego zmian,
 6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Rady,
 7. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i kwitowanie jego członków,
 8. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Związku oraz przeznaczeniu jego majątku, oraz
 9. podejmowanie uchwał w sprawie rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Artykuł 13
 1. Rada jest organem Związku nadzorującym jego prace, kontrolującym działalność finansową Związku oraz wykonującym inne zadania zlecone przez statut lub Zgromadzenie Ogólne.
 2. Rada składa się od 7 do 11 członków.
 3. Kadencja członków Rady trwa 4 lata.
 4. Rada wybiera przewodniczącego spośród swoich członków.
 5. Wygaśnięcie mandatu członka Rady następuje w wyniku upływu kadencji, a ponadto w następujących przypadkach:
  1. rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie,
  2. odwołania przez Zgromadzenie Ogólne, lub
  3. śmierci.
 6. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej dwa razy w roku i są zwoływane przez przewodniczącego Rady.
 7. Rada wyraża swoją wolę w formie uchwał.
 8. Posiedzenia Rady prowadzi przewodniczący lub wskazany przez niego członek Rady.

 

Artykuł 14

Do wyłącznej kompetencji Rady należy:

 1. wybór członków Zarządu i prezesa Zarządu, za wyjątkiem pierwszego składu Zarządu, który wybierany jest przez Zgromadzenie Założycielskie,
 2. odwoływanie członków Zarządu oraz zawieszanie ich w pełnieniu funkcji z ważnych powodów,
 3. rozpatrywanie i zatwierdzanie corocznego budżetu Związku,
 4. uchwalenie i zmiana regulaminu Rady,
 5. kontrola i nadzór nad działalnością Zarządu,
 6. badanie dokumentów Związku i dokonywanie rewizji stanu majątku Związku,
 7. wybór biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Związku, oraz
 8. ustalanie wysokości wpisowego i składki członkowskiej, za wyjątkiem pierwszej składki członkowskiej, której wysokość uchwala Zgromadzenie Założycielskie.

 

Artykuł 15
 1. W skład Zarządu wchodzi od 3 do 5 członków.
 2. Kadencja członków Zarządu trwa 3 lata.
 3. Prezes Zarządu jest wybierany na okres jednego roku.
 4. Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu następuje w wyniku upływu kadencji, a ponadto w następujących przypadkach:
  1. rezygnacji z pełnienia funkcji w Zarządzie,
  2. odwołania przez Radę, lub
  3. śmierci.
 5. Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się co najmniej raz na dwa miesiące.
 6. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek innego członka Zarządu.
 7. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy prezes, a w przypadku jego nieobecności wyznaczony przez niego członek Zarządu.

 

Artykuł 16

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. wykonywanie uchwał Zgromadzenia Ogólnego i Rady,
 2. przygotowanie projektów programów i planów działania Związku,
 3. przygotowanie projektów budżetu i założeń polityki finansowej oraz realizacja budżetu,
 4. uchwalanie regulaminu Zarządu i jego zmian,
 5. tworzenie funduszy,
 6. prowadzenie rejestru członków Związku,
 7. podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych, w tym dotyczących zbycia i nabycia przez Związek środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zaciągania kredytów, zaciągania i udzielania pożyczek oraz poręczeń,
 8. powoływanie i rozwiązywanie komisji, zespołów i innych ciał kolegialnych, nadzorowanie ich działalności i zatwierdzanie ich przewodniczących i członków oraz zatwierdzanie regulaminów ich działania,
 9. zapraszanie pracodawców prawniczych do przystąpienia do Związku,
 10. opracowanie i prezentowanie stanowiska Związku w kwestiach istotnych dla członków, po zasięgnięciu opinii Rady.

 

Artykuł 17

Do składania oświadczeń woli w imieniu Związku upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

 

 

MAJĄTEK ZWIĄZKU

 

Artykuł 18
 1. Majątek Związku pochodzi z wpisowego, składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, z własnej działalności gospodarczej, z dochodów z majątku organizacji a także z dotacji i subwencji otrzymywanych zgodnie z właściwymi przepisami prawa.
 2. Dla realizacji celów statutowych Związek może prowadzić działalność gospodarczą, tworzyć fundacje i uczestniczyć w innych przedsięwzięciach gospodarczych.
 3. Dochód z działalności gospodarczej prowadzonej przez Związek służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Artykuł 19
 1. Uchwałę o zmianie statutu Związku podejmuje Zgromadzenie Ogólne większością 2/3 głosów.
 2. Uchwałę o rozwiązaniu Związku podejmuje Zgromadzenie Ogólne zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.
 3. Uchwała w sprawie rozwiązania Związku powinna określać sposób jego likwidacji, likwidatorów oraz przeznaczenie majątku Związku.

 

 

Statut naszego Związku do pobrania:

 • Statut Polskiego Związku Pracodawców Prawniczych – pobierz